Siste informasjon - Buregrenda Vel

Oppdatert 08.06.2024
Buregrenda Vel
Go to content

Siste informasjon

 
Informasjon fra styret:

(Nyeste øverst. Husk å trykke refresh/oppdater knappen i nettleseren (F5 i IE) for å se siste versjon!)16.04.2024:
Se sidene "Fast Informasjon" om nytt firma for septiktømming med ny kontaktinformasjon

23.03.2023: RENOVASJON 2024
Medlemmer av Buregrenda Vel!
Etter noen timers arbeid i dag, er konteinerne måket frem og klare for årets Sommer-sesong.
Om dere går inn på tømmekalenderen for Asker kommune på din adresse, så vil du se at det står oppført en ny fraksjon «Plast». Fikk til og med beskjed fra kommunen om at beholdere for plast var kjørt ut siste fjorten dager.
Dette stemmer ikke. Det mangler et politisk vedtak vedrørende sommer renovasjon for hytter i Asker Sør så da er det bare å vente.
En liten bønn fra undertegnede: Håper sorteringen når det gjelder Papir, Mat, Glass&Metall og Restavfall blir bedre enn tidligere sesonger, og ikke minst at farlig avfall ikke kastes på stasjonene våre, men leveres på Follestad Avfalls-stasjon.
Hageavfall, El.avfall og Farlig avfall leveres gratis. Husk bare og laste ned miljøID appen for Asker kommune.
God Påske og Sommer til dere alle.
Hilsen Trond Helge Pedersen
Styreleder Buregrenda Vel


Melding fra grunneier:
Til eiere av hytte på festet tomt! Jeg får fra tid til annen spørsmål fra hytteeiere om å kunne felle trær på sin tomt. Dette lar seg som regel gjøre, men siden jeg ikke utfører dette selv, er det vanlig prosedyre at hytteeier betaler noen for å gjøre jobben. I tillegg tar jeg kr. 500 for de store trærne. Da beholder hytteeier selv trevirket. Det avtales gjerne en befaring i forkant. Siden jeg ikke alltid har oversikt over når evt. hogst skjer, ønsker jeg at dere tar kontakt for oppgjør. Morten A. Hansen som flere har leid til arbeidet sier gjerne fra til meg, men jeg ønsker at dere selv også tar kontakt. De samme reglene gjelder når hogst ønskes utført på grunneiers område, dvs. utenfor egen festetomt. Dette gjelder også de som har eiertomt.
Mvh Norunn Åsbø
(NB. Det har senere kommet innspill til styret om denne meldingen som vil ta dette opp med grunneier.)


28.01.2024:
DEPONI AV KVIST OG KVAST / HAGEAVFALL.
Opphører fra dags dato. Dette i overensstemmelse med ønske fra grunneier Norunn Åsbø. Kvist og kvast etter hogst må enten deponeres / tas hånd om på egen tomt, eller kjøres til Follestad Avfallsstasjon. Det er gratis og levere slikt avfall på Follestad.
Styreleder Trond Helge Pedersen


26.01.24:
VEIVEDLIKEHOLD OG ÅRSMØTE 2024, VALG AV NYTT STYRE. (RUNDSKRIV)
Hei og Godt Nytt Hytte-År til alle medlemmer av Buregrenda Vel.

Tidspunkter for årets Veivedlikeholds dag og årsmøte er følgende:

Veivedlikehold: lørdag 25.mai, fra kl.12.00 til 15.00. Registrering v/bommen. Det vil som vanlig bli samling og bevertning kl.15.30.
Årsmøte: Søndag 26.mai fra kl.12.00 (normalt 1 times tid), men lokalet bestilt til kl. 14.00. Årsmøtepapirer vil bli sendt dere alle iht vedtektene, det vil si i god tid før årsmøtet.
Sted: Sundby Gård, Børsandveien 7A, 3475 Sætre

Valg av nytt styre.
Styret valgt 28.mai 2023 er som følger:

Styreleder/sekretær: Trond Helge Pedersen, ØvBVei 60, valgt for 1 år.
Styremedlem 1: Christine Martens, ØvBVei 80, valgt for 2 år.
Styremedlem 2: Bjørn Espen Andresen, ØvBVei 16, et år igjen.
Styremedlem 3: Anders Steen, ØvBVei 35, valgt for 2 år.
Styremedlem 4/kasserer: Stig Rasmussen, ØvBVei 59, et år igjen.
Varamedlem 1: Marte Heggli, ØvBVei 13, valgt for 2 år.
Varamedlem 2: Georg Paulsen, ØvBVei 35, et år igjen.
Revisor: Lillan Nordahl, Nedre Burevei, valgt for et år.

Viktig informasjon knyttet til kommende valg:
Styremedlem 3, Anders Steen, har trukket seg fra styret av privat årsak. Må erstattes for et år.
Styremedlem 4/kasserer, Stig Rasmussen, ønsker å fratre styret. Har vært styremedlem siden 2017. Må erstattes.
Styreleder Trond Helge Pedersen har sittet 21 år, og har ønske om å fratre.
Revisor: Lillan Nordahl, har virket siden 2017, ønsker ikke gjenvalg. Ny revisor må skaffes til veie.
Merk. Etter at Anders Steen valgte å fratre, har Marte Heggli, varamedlem 1, vært fungerende styremedlem 3.

Diskusjon: Som dere ser, ligger det an til større endringer i styret, og jeg håper at noen av dere kunne vurdere å stille dere til disposisjon for oppgaver knyttet til styret, og gjerne anfør hvilken posisjon du eventuelt kan bidra i. Som den våkne iakttager, ser dere at hele styret er rekruttert fra Øvre Burevei med unntak av revisor. Det hadde vært ønskelig om noen nedenfor bommen  (ref. Midtre Burevei, Østre Burevei, Nedre Burevei og Burudveien) hadde vært representert i styret.

Oppgaver. Styrets arbeide er å sørge for forsvarlig drift av Vellets oppgaver økonomisk, og oppfølging av driftsmessige forhold som beskrevet i Vellet´s vedtekter. Vi har gode samarbeidspartnere når det gjelder sommer og vinter vedlikehold, renovasjon, drift av bom, drift av gatelys etc.

Hilsen Trond Helge Pedersen, styreleder.


RENOVASJON 2023 AVSLUTTET.
Siste fraksjon «Papir» hentes 12.10.
Siste hentedag for Rest og Mat var 05.10, likevel er flere kontainere reist opp igjen og tatt i bruk.
Styreleder samlet i går (11.10)fraksjonene; Rest, Glass&Metall og Mat fra øvrige stasjoner, og fylte en Rest og en Mat konteiner v/bommen.
Disse blir hentet normalt mot et ekstra gebyr på kr.460,- per konteiner. Dette unngikk vi med bakgrunn i utført jobb.

Oppfordring til alle medlemmer:
1. IKKE TA I BRUK KONTAINERE SOM ER LAGT NED.
2. FOR NESTE SESONG, LAST NED TØMMEKALENDER FRA ASKER KOMMUNES HJEMMESIDE SLIK AT DU ORIENTERES OM TØMME- DATOER, START OG AVSLUTNING PÅ RENOVASJONSSESONGEN.


SKADE/PÅKJØRSEL AV BOM, NY ENDRING AV BOMMENS ELEKTRONIKKSTYRING FOR Å REDUSERE FAREN FOR PÅKJØRSEL
Forord til hendelse i 2022/2023, «hærverk på veibom», eiet av Buregrenda Vel.
Natten til 08.mai 2022 ble bommen utsatt for hærverk med vertikal kraft / oppover på mer enn 250 kg, hvilket er kraften som må til for å løsne bom-armen fra magnet-låsen i bomkrybben. Tross e-post til alle medlemmer var det ingen som hadde informasjon som kunne kaste lys over hendelsen.
I følge Port Øst AS var sabotasje-arm, en kraftig mekanisk konstruksjon i herdet stål, røket tvers av, i tillegg til andre følgeskader av mekanisk art inne i bom-huset.Saken ble anmeldt, men etter kort tid henlagt grunnet manglende bevis.Skaden i bom-huset kostet kr. 8876,-. Senere i mars 2023 ble det oppdaget brekkasje i innfesting av bom-arm, kanskje pga en ny påkjørsel eller utvikling av skaden påført i 2022. Medførte bytte av bom-arm 28.03.2023, til en kostnad av ca. kr. 10000,-.
 
Forsikringsordning. Styreleder fikk underveis informasjon fra Port Øst AS, vårt servicefirma, om en erstatningsordning, et garantifond, administrert av Trafikkforsikringsforeningen / tff.no, hvor skade på fast eiendom (eksempelvis type veibom o.a) eiet av foreninger med organisasjonsnummer, kan søkes erstattet, hvis dokumentasjonen (skadetype og bekrivelse, etterforskning, politianmeldelse, og bilder) er i henhold til krav gitt i bilansvarslovens §10; «skade forvoldt av ukjent eller uforsikret motorvogn i Norge og deler av EU-området».Søknad om dekning ble forelagt Trafikkforsikringsforeningen som erkjente ansvar for skaden 27.03.2023, og erstatning vil bli utbetalt. Ordningen er kostnadsfri.

VIKTIG / INFORMASJON. Endringer av bommens styrings-system iverksatt fra 29.03.2023.
Siden 2010 har bommen etter oppring stått i åpen posisjon i 30 sekunder. Umiddelbart etter at kjøretøyet har passert, har bommen gått ned, styrt av sensorsløyfe i asfalten under bommen og bommens elektronikk.
Det som er nytt er at etter passering forblir bommen i åpen posisjon i ytterligere 15 sekunder, dette grunnet omkobling til såkalt fotocelle-modus. Disse 15 sekunder er tilstrekkelig nok tid til at små og store biler med henger, traktorer etc., kan uhindret passere, uten at bommen går ned mellom bil og henger, hvilket medfører stor risiko for skade av bommen. Tiltaket er iverksatt for å forebygge / redusere slik skadeårsak av bom.
NB! Det er uansett viktig å passere bommen med varsomhet og sakte fart, Anbefalt hastighet 10 km/timen, slik du rekker å stoppe når og hvis bommen skulle gå ned, akkurat når / i det du skal passere.
NB! Jeg håper hver enkelt hytteeier informerer alle i husstanden og andre registrerte brukere om denne endring.


Nye saker fra styreleder 16.03.2023:
 1. SAK: Tilbakemelding fra deg som medlem. Jeg ønsker at du som medlem gir melding til styret og gjerne styreleder, dersom du oppdager feil eller mangler knyttet til eksempelvis: strøsand-kasser (skader, manglende redskaper, tomme for sand), gatelys som har sluknet, driftsproblemer med bommen osv. Dette vil være til stor hjelp mht raskt å få rettet opp det enkelte forhold. Styret er ikke til enhver tid tilstede i grenda, og er avhengig av hjelp for å betjene og rette opp uregelmessigheter.

 2. SAK: Gatelys i Vellet. Vi har 7 gatelys i Vellet. Av disse er gatelyset på Torvet i Øvre Burevei og gatelyset på snuplassen / krysset Øvre Burevei og avstikker Øvre Burevei 92 til 100 sloknet. Det pågår etablering av ny avtale med Asker Nett AS for overgang og utskiftning til led-armaturer av dagens gatelys. Reservedeler som lyspærer og annet til de gamle gatelysene er ikke lenger mulig å skaffe til veie. Muntlig og positiv tilbakemelding mottatt fra Asker Nett AS 10.03.2023: Alle gamle gatelys byttes til Led-lys i løpet av 2023 til en rimelig kostnad for Vellet.

 3. SAK: Tømming av septik-tanker. NG Høyvatek og IBKA Norge AS har fusjonert og heter nå IBKA/Høyvatek AS. Firmaet utfører tømming av septik for Asker kommune. Styret jobber nå med å få til retningslinjer for tømming av septik i hyttevellet, og spesielt i Øvre Burevei, grunnet veiens beskaffenhet og vær og føreforhold gjennom hele året. Vi håper å få til tømming av septik, spesielt i Øvre Burevei, i månedene juli-august-september. Videre at det kun benyttes mellomstore biler, 3 akslede, til formålet. Årsaken til at styreleder har tatt opp saken med IBKA/Høyvatek AS er at en hytteeier i Øvre Burevei ble oppringt i januar måned med beskjed om å åpne bommen for en tømme-bil. Heldigvis etterfulgte hytteeier ikke ønsket, og bilen returnerte. Hytteeier hadde ikke bestilt tømming, likevel argumenterte firmaet med at dette var i henhold til bestilling, hvilket ikke stemte. Etter stor sannsynlighet forhindret hytteeier en trafikal utfordring med en så stor bil på bratte og glatte vinterveier.

 4. SAK: Tidvis problem med telefon-åpning av bom grunnet hacking av GSM-nettet. Etter samtale med Port Øst AS opplyser de at GSM-nettet har vært hacket, ikke bare i Norge, men også i flere land i EU området. I EU området har problemene vært knyttet til vannforsyning, elektrisitet og annen viktig infrastruktur. For oss lokalt har det ifølge Port Øst AS ført til driftsproblemer med GSM-nettet vårt, med den følge at bommen har vært vanskelig å åpne med telefon. Kun enkelte bommer som Port Øst AS har vedlikeholdsansvar for, har vært rammet og ikke alle. En mengde GSM servere er blitt byttet. Per dato ser det ut som om bommen vår fungerer tilfredsstillende. La oss håpe det varer.

 5. Sak: Renovasjon sommer samarbeid. Kommunen innfører likt tilbud i Asker Nord og Asker Syd (som vi tilhører). Noe av det nye er gebyr på kr. 65,- ved levering av avfall på Follestad Avfallsstasjon. Alle skal ha fått beskjed om å laste ned appen "miljøID", da dette forenkler levering og betaling. Asker Nord og Sør vil etterhvert få likt antall fraksjoner. Hos oss mangler fraksjonen Plast. Kommunen opplyser at de av kapasitetsmessige årsaker prioriterer fastboende i Asker. Optimalt vil private ordninger, som hytte-vel, bli tilgodesett med konteinere for plast i slutten av 2023, men mest sannsynlig i 2024. Styret ber innstendig alle medlemmer skjerpe seg med hensyn til sortering. Dette har vært så ymse på alle våre stasjoner i lang tid, og som har medført ekstraarbeid for styreleder spesielt. NB! Det ligger mye god informasjon på Asker kommunes hjemmeside, avfall og gjenvinning.16.08.2022 - RE. TIDVIS BORTFALL AV MOBILDEKNING, BOMMEN
Mandag 15.august ble undertegnede oppringt av medlem grunnet tendens til kø på begge sider av bommen. Medlemmet som ringte hadde nøkkel og fikk åpnet bommen.
Da dette var et Telenor problem ble bommen satt i åpen posisjon. Etter en times tid sjekket jeg mobildekning på nytt, som da var tilbake, og bommen ble satt i regulær drift igjen.
Lærdommen av dette er å ha tilgjengelig nøkkel i bilen som en sikkerhet. Nøkkel kan kjøpes hos kasserer Stig Rasmussen.
Hilsen Trond Helge, styreleder


23.04.2022 - Buregrenda.com er flyttet til Uniweb som webhotell leverandør.


HYTTERENOVASJON SOMMER SAMARBEID.
Åpning av sesong. Konteinerne vil bli satt frem for bruk i uke 13 av styret. Det vil grovt si 14 dager før påske. Også i år har noen tatt seg til rette, allerede i uke 10 eller 11, og begynt å kaste avfall ved bommen. Dette er ikke greit.
Minner om at restavfall i store sekker skal være blanke og gjennomsiktige, ikke sorte/svarte som de som ble kastet før sommer-renovasjon start.
Tømming av fraksjonene starter fra kommunens side på følgende tidspunkter:
 • Restavfall og Mat, 07.april.
 • Papir, 21.april.
 • Glass&Metall (kun v/bommen), tømmes før eller etter påske av avhengig av nåværende fyllingsgrad. Det er eget firma, Matre Glass&Metall AS som utfører sjekk og eventuell tømming.
Faktura med kommunale avgifter fra kommunen har de fleste mottatt:
 • Beløp for hytterenovasjon er grei (selvfølgelig en liten prisøkning).
 • Forklaring til feiegebyr og tilsynsgebyr ildsted. Her opplyser kommunen at beløpene bevisst er inkludert nå for å unngå et større beløp når feiing og tilsyn av ildsted faktisk blir gjennomført. Vi hadde som kjent feiing og tilsyn i 2021.
Kommunen innfører betaling ved returpunktene Follestad og Yggeset fra 01.01.2023:
 • Benytt anledningen i 2022 til å rydde opp på eiendommen og innomhus, og kjør det til Follestad, alternativt Yggeset, mens det ennå er gebyrfritt / gratis.
 • Er det ellers noe du lurer på, så gå inn på Asker Kommune´s hjemmesider, og spesifikt "Avfall og Gjenvinning". Mye god informasjon er å finne der.
 • Buregrenda Vel tilhører Asker Sør. Det er litt forskjell på Asker Sør og Nord, blant annet er det ennå ikke innført sortering av Plast i Asker Sør.
Ha en god hyttesesong og sommer, og fint om du kildesorterer riktig.
Hilsen
Trond Helge, Styreleder06.06.2021: Ny informasjon..
Medlemmer av Buregrenda Vel!
Det er montert postkasser inneholdende ruller med matavfallposer, på alle 4 avfallsstasjoner i Øvre Burevei v/bommen, Østre Burevei, Midtre Burevei og Nedre Burevei. Merk! Ta 1 rull, den varer lenge.
Videre har vi utvidet kapasiteten for Glass&Metall v/bommen. Tidligere hadde vi 2 beholdere a 240L tilnærmet 0,5 m2. Ny konteiner, se bildet, tar 2,0 m2, en betydelig kapasitetsøkning.
God sommer.
Hilsen Trond Helge Pedersen02.04.2021: Hytterenovasjon
Avfallsstasjonene i Nedre Burevei, Østre Burevei, Midtre Burevei og Øvre Burevei ved bommen ble åpnet for bruk 31.03. Vi har som før 4 fraksjoner; Matavfall, Restavfall, Papir/Papp og Glass og Metall.
Vi har IKKE fraksjonen Plastavfall som det litt unyansert opplyses om på Asker kommunes hjemmeside. Plastavfall gjelder for Asker Nord og ikke Asker Sør.
Videre er det under bestilling Matavfall-poser.
Et lite restlager fra 2020 sesongen er tilgjengelig på postkassestativet ved bommen. NB! Ta en rull!!
Dersom dere går tomme, inntil bestilte poser mottas, finnes Matavfall-poser gratis tilgjengelig på enkelte matbutikker. Om de er grønne eller brune spiller ingen rolle. Det er avklart med kommunen, .. bare de er merket Matavfall.
VIKTIG!! Ikke kast farlig avfall som eksempelvis; e-avfall (ledninger, lamper og elektrisk utstyr, kjemikalier (maling, lakk, brannfarlige vesker, spraybokser o.a), trevirke, bygningsmaterialer og annet som ikke hører hjemme i de nevnte fraksjoner. Er du usikker, så søk informasjon på kommunens hjemmesider.
Vellet mottar avviksmelding fra kommunen ved alvorlig feilsortering. Dette er et alvorlig Helse, Miljø og Sikkertsproblem i hele håndteringskjeden.
Undertegnede har svært mange ganger kjørt feilsortert avfall til Follestad avfallsstasjon, en oppgave det ikke settes pris på.

Trond Helge Pedersen
Styreleder


26.03.21: FAKTURA FOR "HYTTERENOVASJON SAMARBEID SOMMER", TILSENDT 22.03.2021, FRA ASKER KOMMUNE
Til medlemmene!
Til dere som lurer på tilsendt kvartalsfaktura for renovasjon. Ifølge Asker Kommune - innbyggerservice, på telefon i dag 25.03.2021, er renovasjonsgebyr, både helårs og «Hytterenovasjon samarbeid sommer, Asker» politisk bestemt og vedtatt etter selvkostprinsippet.
Se også tidligere informasjon 19.03.2020 på denne siden, vedrørende overgangen fra Hurum kommune til Asker kommune med forklaring.

Historisk utvikling av renovasjonsgebyret for Hytterenovasjon (m.moms):
2019: kr.1744, Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RFD).
2020: kr.2160, (kr. 540x4/kvartalsvis), Asker kommune. Økning 23% fra 2019.
2021, kr.2462, (kr. 616x4/kvartalsvis), Asker kommune. Økning 14% fra 2020.
Dette betyr en økning på totalt 41% fra 2019-2021.

Merk! Kostnaden for "Hytterenovasjon samarbeid sommer" er bestemt fakturert og fordelt kvartalsvis av Asker kommune med fakturabeløp på kr.616.
Dette for å oppklare om noen skulle tro at vi betaler for helårs-renovasjon, det gjør vi altså ikke.
Tilleggskommentar: I følge Innbyggerservice Asker kommune, skulle det fulgt med et forklarende vedlegg til mottatt faktura med informasjon . Det sjekket jeg, og det gjorde det ikke. Innbyggerservice viste da til Asker kommune sin hjemmeside hvor informasjonen finnes.
Trond Helge Pedersen, styreleder12.02.2021. Informasjon vedrørende bom og vei
VEIER: Veistrekket fra Øvre Burevei 108 og innover til hyttene nr. 55, 57 og 59 er åpnet i regi av grunneier og Buregrenda Vel. Utførende er Morten Arild Hansen. En stor utfordring grunnet snø og trær i veien. Nødvendig hogst utført, gravemaskin og traktor med snøfres har vært brukt. Øvrige veier har vært kjørbare i flere uker nå.
Hilsen styreleder Trond Helge


30.12.2020: Status i kveld mellom 20.00 og 21.00. Jeg har i kveld tatt turen ut i grenda for å sjekke kjøreforholdene. Kjører en firehjulstrekk med vanlige vinterdekk (ikke pigg).
I Nedre Burevei og Østre Burevei var det kjørbare forhold. Midtre Burevei var ikke brøytet. Ovenfor bommen er det veldig variabelt. Jeg kjørte greit langbakken opp til Torvet, men der parkerte jeg. Fant det ikke tilrådelig å kjøre lenger. Gikk til egen hytte (ligger på 255 meter o.h) for å sjekke forholdene. Snødybden der var 50-60 cm våt tung snø. Om noen er usikre tak-styrken på egen hytte bør en vurdere å sjekke egen hytte da snødybden kan variere veldig lokalt. Anbefaler i den sammenheng å parkere bilen ved/nedenfor bommen da det er begrensede parkeringsmuligheter oppover i grenda grunnet snøen.
Jeg skjønner at noen ikke er fornøyd med brøytingen, men vår brøytemann har slitt med redskapen, og har ikke fått brukt sin nye store traktor med snøfres. Dette grunnet leveringsvansker med kjettinger, hvilket er helt essensielt for bruk av snøfres under slike forhold. Han vil gjøre et nytt forsøk i morgen.
Jeg har erfart 23 vintere, men aldri opplevd så spesielle snøforhold som denne romjulen og inngangen til det nye året. Flere plasser er det ikke mulig å brøyte grunnet trær som henger inn i veibanen.
Har hatt hjelp av 2 ganger de siste to dager av Hurum Energi som har fjernet trær som har lagt på strømledninger, og reparert ledninger som har løsnet fra stolper.
Av og til spiller ikke værgudene på lag med oss, og det blir spesielt når vi har gledet oss til romjul og nyttår på hytta.
Hilsen Trond Helge

29.12.2020: Utfordrende kjøreforhold og ikke mist brøyteutfordinger i romhjulshelga i Buregrenda.
Fantastisk service fra Hurum Energi som har fjernet flere trær som ligger på strømførende ledninger. Håper det roer seg i nyttårshelga.
På vegne av styret i Buregrenda Vel ønskes alle medlemmer Ett Riktig Godt Nytt År.

     

28.12.2020, Hei hyttemedlemmer i Buregrenda Vel!
Vedrørende kjøreforholdene i Buregrenda Vel!! Jeg ser av innlegg og annen informasjon jeg har mottatt at det er flere spørsmål knyttet til kjøreforholdene i Buregrenda Vel. Til dere som er på hytta eller har planer om å reise dit, så har det kommet mye, tung/våt snø. Helt øverst ovenfor bommen, opp til 30-40 cm, flg Morten Arild Hansen som brøyter for oss. Han har gjort et velment brøyteforsøk i dag, men grunnet den tunge/våte snøen var det uhyre vanskelig å få brøytet ordentlig. Iflg ham så er det ikke tilrådelig å kjøre opp hvis man ikke er veldig godt skodd, gjerne 4-hjulstrekk, piggdekk eller helst kjettinger. Han skal bytte traktor, og er i ferd med å legge på kjettinger og gjøre et bedre forsøkt i morgen. I tillegg fører den våte/tunge snøen til at flere steder bøyer trær seg inn over veibanen hvilket gjør tilkomsten vanskelig. Så dess høyere opp en kommer i hyttevellet, dess vanskeligere er forholdene. Pent.no (Yr og Storm) melder mye nedbør frem til og med 30.12, og nedbøren er i form av regn eller våt snø avhengig av hvor i høyden en har hytte). Nyttårsaften ser meldingen bedre ut. Håper dette er litt oppklarende.
Hilsen Trond Helge Pedersen, styreleder.


19.03.2020
Informasjon vedrørende renovasjonsgebyr fra Asker kommune.
Ved overgang fra Hurum til Asker kommune vil dere som hytteeiere i Buregrenda Vel motta kvartalsvise (4) fakturaer på kr. 540,-, dette i henhold til informasjon gitt av Asker kommune.
Årsbeløpet for hytterenovasjon med samarbeid sommer, er kr. 1727,20 eks. mva, og kr. 2159,- inkl. mva.
Asker kommune opplyser at gebyrene i Asker har steget med gjennomsnittlig 20% etter sammenslåingen.
Hytteeierne betalte kr. 1744,- til RfD for 2019 sesongen, ergo er hytte-renovasjonen isolert sett, steget med drøyt 23%. Jeg har 01.03.2020 sendt e-post til Asker kommune med spørsmål om ytterligere detaljer rundt renovasjonen, uten at vi i skrivende stund har fått svar.
Det er videre lagt ut link til Asker kommune og Miljø & Gjenvinning på hjemmesiden.
Hilsen Trond Helge Pedersen, styreleder


TYVERI I BUREGRENDA VEL
Hei! Det har vært et tyveri fra en av hyttene i Øvre Burevei ovenfor bommen, tidsfestet til perioden 17. til 18.januar 2020. Tyven brøt opp kjellerdør, og fikk med seg en kostbar motorsag. Åstedet bar preg av at tyven(e) har forsøkt å få med seg en dyr snøfreser og en liten henger, men lyktes ikke med det.
Det er stor sannsynlighet for at det har vært en bil med i bildet. Hvis det er tilfellet, kan det være mulighet for AT en bomnøkkel er på avveie.
Da undertegnede har stålkontroll på mobilnummer som lagt inn i bommen, regner jeg det som helt usannsynlig at bommen er åpnet med mobil.
Jeg oppfordrer derfor alle til å sjekke hytta si (kjøreforlholdene er bra nå), og samtidig eventuelt gi tilbakemelding om til på mobil 90638662 / thpeder@hotmail.com:
 • Observasjoner i aktuelt tidsrom.
 • Om eventuelt om andre hytter er besøkt.
 • Om det kan være bomnøkler på avveie, eksempelvis utlånt til håndverkere og andre, og ikke returnert.
Styrelder Trond Helge Pedersen


02.02.2020:
Fra styreleder.
Til medlemmer av Buregrenda Vel.
Ordinært årsmøte avholdes som tidligere annonsert søndag 24.mai 2020 kl. 12.00 på Eplegården. Saker som ønskes behandlet, må være innlevert til styret innen søndag 29.mars, dvs. 8 uker før årsmøtet. Dette iht vedtektene for Buregrenda Vel.
For å sikre en effektiv og grundig behandling av saker, som ønskes behandlet på ordinært årsmøtet, er det ønskelig at:
 • Det går klart frem at saken ønskes behandlet på ordinært årsmøte.
 • Forslagstiller formulerer en kort orientering for saken, og et konkret kortfattet forslag til vedtak.
 • For forslag som vil innebære "større" økonomiske forpliktelser for Buregrenda Vel, bør det på forhånd, av forslagstiller, være utredet bl.a. et kostnadsoverslag, samt informasjon som gjør det mulig å stemme over forslaget.
 • Hvis en sak anses lite egnet for behandling på ordinært årsmøte, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte.
Vel møtt til ordinært årsmøte.23.10.2019: Informasjon fra styreleder Buregrenda Vel

TEMA: SPØRSMÅL VEDR. KAMERAOVERVÅKING PÅ HYTTER.
Følgende forespørsel ble sendt Norges Hytteforbund 21.10.2019.
Styreleder er informert om at flere av våre medlemmer har montert ulike former for kameraovervåking på hyttene sine, og jeg ønsker derfor Norges Hytteforbund sitt syn og eventuell anbefaling vedrørende  dette. I det offentlige rom skal slik "overvåking" merkes, men hvilke leveregler gjelder for hytter? Jeg tenker da eksempelvis på merking blant annet.

Følgende svar ble mottatt Norges Hytteforbund 22.10.2019:
Hei Trond Helge Pedersen.

Vedlagt følger kopi av en bekjentgjørelse som har gått ut fra Datatilsynet. Jeg håper denne besvarer ditt spørsmål. Du får evt. utfyllende opplysninger om dette hvis du tar kontakt med Datatilsynet.

EU-domstolen har avgjort at det ikke er å regne som et rent personlig eller privat formål dersom privatpersoners kameraovervåking også fanger opp offentlig område.
Avgjørelsen ble avsagt 11. desember 2014 og medfører at privatpersoners kameraovervåking faller innenfor personverndirektivets virkeområde. I Norge vil da privatpersoners kameraovervåking av offentlige områder reguleres av personopplysningsloven.

Ikke lov å fange opp offentlig område
Denne avgjørelsen er i tråd med Datatilsynets langvarige praksis som har vært at en privatperson lovlig kan kameraovervåke sitt eget hus og hage, i og med at det er å regne som et rent personlig eller privat formål. Kameraet kan likevel ikke samtidig fange opp deler av offentlig område eller andres private eiendom, da det ikke lenger kan kalles et privat formål. Dette gjelder uavhengig av hva som er privatpersonens subjektive formål med overvåkingen.

Nemndas avgjørelse
Personvernnemnda, som er Datatilsynets klageorgan, avsa 27. august 2014 en avgjørelse (PVN-2013-25) som endret Datatilsynets langvarige praksis. Personvernnemnda konkluderte med at dersom en hytteeier har montert opp et kamera på egen hytte, og det også fanger opp felles vei og andre hytteeieres eiendom, er det å anse som kameraovervåking med et privat formål. Slik kameraovervåking ligger etter nemndas syn derfor ikke innen personopplysningslovens virkeområde. Konsekvensen av nemndas avgjørelse var at privatpersoners bruk av kamera normalt må ses på som et «privat formål» uavhengig av om kameraet fanger opp nabotomten, fellesområder eller offentlig vei. Nemndas konklusjon var overraskende, i og med at dette brøt med Datatilsynets praksis. Personvernnemndas avgjørelse medførte at Datatilsynet la om praksis, samt reviderte veiledningsmaterialet på sine nettsider.

Tilbake til opprinnelig praksis
På bakgrunn av EU-domstolens avgjørelse har Datatilsynet valgt å legge om praksisen tilbake til det man hadde før Personvernnemndas avgjørelse. Veiledningsmaterialet har også blitt revidert tilbake til sitt opprinnelige innhold. Konsekvensene av disse avgjørelsene er at det i en periode på i underkant av fire måneder har vært en endring i rettstilstanden.
Selv om avgjørelsen i EU-domstolen retter seg konkret mot en privatperson som kameraovervåker offentlige områder, er det mye som taler for at det samme må gjelde for en privatperson som kameraovervåker en nabo, felles vei eller lignende, leser vi på Datatilsynets hjemmeside.11.08.2019
TILTAK FOR Å REDUSERE UTVASKING AV GRUS PÅ VEIENE I UTSATTE OMRÅDER I BUREGRENDA VEL.
Dette er gjort i Strandskogen hytteområde 2 km sør for det gamle fergeleiet på Freiborg med stor suksess, og har redusert grus-kostnader og veivedlikehold på veien.
 (Bildet her er fra Strandskogen hytteområde)
Fredag 12. juli ble det bli lagt ned "autovern" i veilegemet i området / bakken mellom nr.86 og 88 i Øvre Burevei, i området fra Torvet til snuplassen nedenfor Øvre Burevei 60 og evt. i bakken ved innkjøringen til Nedre Burevei. Hensikten er å redusere hastigheten på vannføringen og lede vannet ut i veigrøften ved store regnskyll. Dette vil medføre litt ubehag når autovernet passeres, men ikke verre enn et vanlig hul i veilegemet. Ved pen kjøring er dette ikke noe problem.

Her er bilder som ble tatt etter arbeidet i eget vel:
   
Disse er fra Nedre Burevei:
 
Hilsen Trond Helge Pedersen, styreleder Buregrenda Vel


21.05.2019: Se ny side vedrørende Håkons bortgang.

10.05.2019:
Fra styreleder Tror Helge Pedersen

Håkon Sondov, vår grunneier, døde 9.mai plutselig og uventet. Et stort tap for oss alle.
En personlig god venn og en fantastisk samarbeidspartner har blitt borte. Jeg lyser fred over hans minne.
Håkon ble 62 år.  Håkon etterlater seg Norunn og datteren Ingrid.
Etter et innspill og en vurdering av styret blir årets "Veivedlikehold" lørdag 18.mai avlyst.

Årsmøtet søndag 19.mai vil avholdes som planlagt kl.12.00 på Eplegården. Vel møtt.


Hastereparasjon i Øvre Burevei:
03.04.2019 ble det oppdaget et stor hull i Øvre Burevei, 50 meter nord for "Torvet". Et stort betong drensrør under veien hadde kollapset. Raskt innkjøp av nytt rør og god hjelp av grunneier og entreprenør Morten Arild Hansen så var nytt rør på plass 04.04.
Hilsen styreleder
 30.11.2018:
PROSJEKTER UTFØRT I HØST I BUREGRENDA VEL
Styret har i høst utført flere aktiviter og prosjekter knyttet til veisystemet i Vellet. I hovedsak er årsaken til gjennomførte veiutbedring-prosjekter, knyttet til store vannmengder som tar med seg store mengder grus og som til stadighet ødelegger veien.
Største prosjekt er i Øvre Burevei fra nr.86 og bakken oppover. Her er det utført sprengning og flytting av store sprengte steinmasser, for å skape en bedre grøft langs veien og samtidig løfte veien i bunnen bakken for å redusere stigningen.


Videre er det utført et prosjekt i Øvre Burevei ved nr.104 og nr.35. Her ble hekk fjernet og ny grøft etablert. Se bilde før og etter:
  

Der er også utført grusing av hele Nedre Burevei grunnet store ujevnheter i veidekket.

Ut over dette er det etablert ny sandkasse i bakken vis a vis Øvre Burevei nr.13. Se bildet.


Grunnet løsnet magnetkontakt i bomkrybben ble reparasjon utført av styret og grunneier. Reparasjonen ble utført kostnadsfritt. Se bildet:


Styret takker samtidig grunneier Håkon Sandov og entreprenør Morten Arild Hansen for god hjelp og vel utført arbeide for Vellet.
Avslutningsvis ønskes alle medlemmer av Buregrenda Vel, Ei Riktig God Jul og Ett Godt Nytt Hytteår.

Hilsen Trond Helge Pedersen, styreleder.21.10.2018:
FEIING OG TILSYN I FRITIDSBOLIGER. Undertegnede med flere, har mottatt brevet fra Hurum Kommune, økonomi. Jeg vært i kontakt med prosjektleder Rolf Sigurd Sørensen, Hurum Brannvesen for å få klargjort en del forhold, som:

Hva inngår i fakturaen / gebyret på kr. 443,-? I svaret skriver han: Summen av kartlegging-prosjektet blir lagt i potten "feiing og tilsyn av fritidsboliger". Ev.midler etter endt kartlegging vil da bli med videre for å få utført tjenesten." Fakturaen inkluderer altså IKKE feiing.

Hva er begrunnelsen for fakturaen? Bakgrunnen er en ny forskrift som gjelder feiing og tilsyn av hytte / fritidsbolig. I den anledning er brevet; "Feiing og tilsyn i fritidsboliger", faktura og tilbakemelding-skjema "Kartlegging av fritidsboliger (KF-638) tilsendt alle eiere av hytte / fritidsbolig.
Prosjektleder presiserer viktigheten av å returnere tilbakemelding-skjemaet per post eller digitalt.

Avslutningsvis har jeg informert prosjektleder om at alle hytteeiere i Buregrenda Vel, som ikke har eget pipefeiersett, har hatt tilbud om å låne Vellets feiesett.
Håper dette var nyttig.
Hilsen
Trond Helge


17.10.2018:
SANDKASSER. 13 sandkasser er fylt opp og klargjort for ny vinter. Ødelagte kasser, 2 stk, er erstattet med nye. I tillegg er ny kasse etablert i Øvre Burevei (gamle Revfaret). Alle kassene blir markert med brøytestikker.
Hilsen Trond Helge

06.10.2018:
REGISTRERING AV DRIKKEVANNSBRØNNER. Innlegg på Facebooksiden den 20.september.
Flere av medlemmene har mottatt brev fra Mattilsynet vedrørende «Registrering av drikkevannsbrønner». Jeg har fått flere henvendelser vedrørende dette, og har derfor vært i kontakt med Mattilsynet i dag, og fått bekreftende svar på noen problemstillinger.
Dersom det er 2 eller flere brukere av «vannverket/brønnen», er det KUN EN av brukerne som melder inn / registrerer brønnen, men med fordel kan øvrige brukere nevnes med navn, hytteadresse, gårds og bruksnavn i registreringen. Under registreringen vil det dukke opp et kart hvor du skal angi lokalisasjon av brønnen. Kartanvisningen starter det hvor du sitter å registrerer (f.eks.hjemme), og i mitt tilfelle var det umulig å flytte kartanvisningen til min hytteadresse. Praktisk vil jeg gjøre jobben med registreringen på hytta, for da starter kartet der. Her har det vært problemer, også ifølge Mattilsynet. Det kan skyldes nettleseren du bruker, eller at du har forsøkt i tidsrommet (onsdag kveld - tirsdag morgen) hvor Mattilsynets sider oppdateres, eller andre «data-buggs!». Det er også viktig at du bruker «Hytte betegnelsen» i registreringen. Har du egen brønn (en bruker) ber Mattilsynet om at du registrerer også denne. Dere vil i informasjonen se at ved to eller flere brukere av en brønn, er det pålegg om årlig bakteriologisk prøve (kostnad 7-800 kroner). Kontaktpersonen (den som registrerer) vil måtte ta vare på dokumentasjonen, og videre sørge for de anbefalinger Mattilsynet gir i «Informasjon til de minste vannforsyningssystemene», et dokument du finner på Mattilsynets sider når du logger deg inn. Håper dette var nyttig informasjon.
Mvh Trond Helge Pedersen, Styreleder.


FORTSATT PROBLEM MED RIKTIG AVFALLSHÅNDTERING / FEILSORTERING AV MEDLEMMER. Forrige helg, i perioden fredag 28/09- mandag 01/10, ble følgende bygningsavfall funnet i Papiravfallet ved bommen (se bilder). Ideelt burde slikt avfall kjøres til avfallstasjonen på Follestad sorteres og kastes der, men i alle fall kastet / sorter til riktig konteiner Restavfall på avfallstasjonen. Jeg tar imot Gode Råd med takk med hensyn til tiltak. Konteinere er godt merket, alle har fått en god veilednings-brosjyre fra RfD, Drammen ved sesong start, så det skulle ikke skorte på informasjon. Undertegnede er rimelig lei slikt etterarbeide. Se bilder.
Mvh Trond Helge Pedersen, Styreleder.
   
02.11.2017: VEIGRUS. Årets kampanje med utkjøring av 6 traktor-lass med grus, nedenfor og ovenfor bommen, utført av styret og grunneier.
   
 


15.08.2017:  BOM. Bommen reparert etter lynnedslag (09.08.2017) og satt i drift igjen i dag.

08.08.2017: Øvre Burevei ved nr. 88 er blitt utbedret etter skader påført av tung septikkbil i vår. Jobben ble utført av lokal graverentreprenør og grunneier. Utbedringen tilførte veien en etterlengtet møteplass som bonus. Hilsen styreleder.
       


Styret innformerer 17.04.2017: (2 viktige punkter)
Styreleder oppfordrer medlemmene om kvitte seg med avfallet på en høvelig måte. Ved oppstart av sommersesongen ble dette avfallet funnet ved og i konteinerne. Noe av avfallet ble lagt i konteinerne etter sommersesong slutt i 2016, og det etter de var lagt på siden / ned som et signal om at sommer-renovasjonen er over.
Ikke bare er dette grov feilsortering, men noe ordentlig griseri når matavfall ligger i konteinerne over vinteren. Alle medlemmer mottar informasjon fra RFD hvert år, hvor forholdene legges godt til rette for sortering.
Avfallet som var lagt ved konteinerne måtte sorteres før det ble levert på Follestad. Dette er ingen styrejobb.
   

Veiskade
Styreleder minner medlemmer om vedtektene som sier at tunge kjøretøyer ikke må belaste veiene før etter 01.juli.
Bildene viser skade på veien ifm at tung septikbil kjørte ned veien ovenfor bommen i slutten av mars.
Skaden er foreløpig reparert med innleie av gravemaskin, og blir endelig reparert når veien har tørket opp med påkjøring av grus og skraping etterpå.
Kostnaden  blir belastet hytteeier.Vellet benyttet samtidig  graveren til grøfting.
   


NYTT OM BOMMEN.
Mandag 03.oktober 2016 overtok Telia.no, av forskjellige årsaker, ansvaret for mobildekningen til bommen. Vi klarte heldigvis å beholde samme telefonnummer (59301417), men måtte bytte noe teknisk utstyr til en begrenset kostnad. I tillegg har grunneier og undertegnede omplassert en ny antenne. Den gamle antennen har flere ganger vært utsatt for mer eller mindre villet hærverk, og jeg håper nå at dette er et tilbakelagt problem.

Hilsen
Trond Helge


NRK BUSKERUD LOKALSENDING:
I sendingen 15.07 var var Buregrenda Vel sitt valg av bomløsning en del av hovedoppslaget for for NRK Buskerud/TV lokalsending. Temaet var nødetatene sitt problem med bommer og tilgang til hyttevel og annet.  Jeg spurte dem om det var ok å linke oppslaget til hjemmesiden vår, og det var det. Innslaget er faktisk veldig god reklame for Vellet.
Du finner innslaget under nrk.no/buskerud 15.07.2016

TRÆR I KONFLIKT MED LEDNINGSNETT
Kontaktperson i Hurum Energi er Erik Kaspersen. Hvis det er tær som er til fare for ledningsnettet, eller som allerede har gjort skade som har ført til strømbrudd kontaktes Hurum Energi (32792020) og overnevnte kontaktperson.
Hurum Kraft har høsten 2017 hatt en kampanje med rydding og hogst av truende trær og greiner i hele hytteområdet. Dersom du ser avkappede greiner i nærheten av din hytte, er det fritt fram for å rydde og kjøre dette til kvistdeponiet ovenfor bommen.

DEPONI AV KVIST / TRÆR ETTER FELLING, MEN IKKE HAGEAVFALL
Styret informerer om at kvist og rester etter trefelling kan deponeres / kastes langs Øvre Burevei (tidligere kalt Lindesleia), første innkjøring etter bommen. Det vil da iflg grunneier ca. en gang i året komme en maskin som maler opp kvisten. Men, det er et STORT MEN, vennligst ikke kast hageavfall her. Hageavfallet kan du enten kaste på egen tomt (ikke langs hytteveiene), eller bringe til Follestad Avfallstasjon.


 
Styreleder Trond Helge Pedersen/April 2016:
Styret har sammen med grunneier, laget en ny plass for avfallskontainere ved bommen. Det er nå plassert 4 papirkontainere på venstre side (se bildet) og 4 restavfallkontainere på høyre side med 2 konteinere for våtorganisk/matavfall i midten. Dette er primært gjort for å legge bedre til rette for riktig sortering, men også for å lage bedre snuplass og parkering for biler nedenfor bommen. Vi håper nå at vi slipper å finne restavfall i papir, og papir i restavfall blant annet. Husk at risikoavfall og annet spesialavfall SKAL leveres på kommunens avfallsplasser, og ikke minst på fantastiske Follestad avfallsstasjon.
I forbindelse med dette ble det også fjernet mange trær i området for å skape bedre oversikt i området.
   Hilsen Trond Helge Pedersen
StyrelederHistorikk over større prosjekter med bilder er flyttet til egen side under "Bilder".


(c) Buregrenda Vel 2024
Made with WebSite X5 EVO
Back to content